แบบรายงานสรุปการปลูกเมล็ดพันธุ์ไผ่มงคล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (การตอบกลับ)