Contact us

ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่ปัจจุบัน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

การศึกษา 2544 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกดนตรีศึกษา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

2554 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม

การรับราชการ

บรรจุเมื่อ 2 ก.พ.52 ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านนารี ต.หนองแวง

อ.หนองบัวแดง

จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1 ย้ายเมื่อ 14 ก.ค.54

15 ก.ค. 54 ครู คศ.1

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ต.โนนสำราญ อ.เมือง

จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1

3 ก.พ. 58 ครู คศ.2

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ต.โนนสำราญ อ.เมือง

จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1

15 ม.ค. 59 ครู คศ.2

โรงเรียนสุนทรวัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1

โรงเรียนสุนทรวัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1

  • 12 ต.ค.63 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล

จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1